Rosseel NV

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onze verkopen en offertes zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden welke verondersteld worden gekend en goedgekeurd te zijn door de koper.
 2. Prijsoffertes worden in principe zonder verbintenis opgemaakt. Bestellingen die rechtstreeks door de klanten worden geplaatst of genoteerd worden door onze vertegenwoordigers, verbinden ons slechts na schriftelijke bevestiging onzentwege.
 3. Leveringstermijnen worden enkel gegeven als inlichting en verbinden ons niet. De overschrijding ervan geeft geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadeloosstelling. Voor bestellingen die niet uit onze stock worden geleverd zal de klant dienen rekening te houden met de beschikbaarheden van de fabriek.
 4. Tenzij bijzondere hoedanigheden uitdrukkelijk door ons vermeld worden, leveren wij goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis, met de gebruikelijke toegelaten afwijkingen op maten, gewichten en samenstelling der goederen. Enkel het gewicht vastgesteld in onze magazijnen en vermeld op onze borderellen is geldig en onbetwistbaar
 5. De firma kan geen garantie toestaan op eender welke herstellingswerken. Zelfs wanneer een 2de  maal aan dezelfde herstelling moet gewerkt worden zal de firma het recht hebben de uurlonen en gebruikte goederen te rekenen. De werkuren van de uitvoerder zullen gerekend worden vanaf het ogenblik dat hij zich voor uw werk moet verplaatsen en tot hij terug op de werkplaats is.
 6. Wij wijzen alle aankoopvoorwaarden af die op documenten uitgaande van de klant voorkomen. Alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing
 7. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering. Zelfs indien deze slechts gedeeltelijk is. Indien een gedeeltelijke levering niet betaald wordt op de vervaldag behouden wij ons het recht voor het saldo der bestelling te vernietigen. Rosseel N.V behoudt zich het recht voor, alle door u bestelde goederen die niet afgenomen zijn binnen de acht dagen onmiddellijk te factureren
 8. Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen de acht dagen na de levering. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, wordt de levering als definitief aanzien. In ieder geval worden bewerkte goederen als definitief aanvaard erkend. Wij kunnen er hoogstens toe gehouden zijn de verkochte goederen te vervangen voor zover deze nog geen bewerkingen hebben ondergaan door de klant. Dit kan enkel nadat deze goederen bij een tegensprekelijk onderzoek defect bevonden werden. Alle klachten met betrekking tot de inhoud van onze facturen moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen de acht dagen na de factuurdatum. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, worden alle in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bedingen als definitief aanvaard.
 9. Behandelings- en administratiekosten kunnen in rekening gebracht worden wanneer de bestelling op factuur geen 25,00 bereikt
 10. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Tielt de dag van de bestelling ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien wij op de klant wissels zouden trekken of onze facturen zouden laten innen door bank- of andere instellingen.
 11. Door het niet-betalen van een rekening op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden. Als de koper de factuur ten laatste op de vervaldag niet betaald heeft, verplicht hij zich er toe de kredietbeperkingstoeslag op deze factuur te betalen, als een integraal en ondeelbaar gedeelte van deze factuur.
 12. De bedragen die op hun vervaldag niet voldaan zijn, brengen van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest mede van 12% op jaarbasis. Behoudens de bedongen intresten wordt tussen de partijen uitdrukkelijk bepaald en overeengekomen dat in geval van niet-betaling binnen de maand na de vervaldatum en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is, de maatschappij Rosseel N.V zich het recht voorbehoudt het verschuldigd bedrag of saldo te verhogen met 10 % met een Minimum van € 50,00 alle intresten en welkdanige kosten.
 13. In geval van wanbetaling op de vervaldag zal de verkoop, onafgezien het recht van de koper de uitvoering van de koop te eisen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling contractueel ontbonden zijn.
 14. De goederen blijven eigendom ven de verkoper tot op het ogenblik van de integrale vereffening van de factuur, zelfs indien de goederen verwerkt werden De goederen kunnen na eenvoudig aangetekend schrijven teruggenomen worden zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de verkoper. Eens de goederen geleverd zijn. draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico’s.
 15. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied Gent bevoegd, tenzij de Rosseel NV zou verkiezen te procederen voor een andere rechtbank.
 16. De klant dient, indien het een bouwproduct conform de wetgeving “CE 305/2011” betreft, duidelijk minimum volgende informatie te vermelden: de uitvoeringsnorm EN1090-2, de uitvoeringsklasse (indien niets vermeld = EXC2), materiaalsoort/type, type oppervlaktebehandeling/laagdikte en eventueel alle andere opties of keuzemogelijkheden (EN1090-2, bijlage A1 en bijlage A2). Conform de wetgeving.
 17. Materiaalcertificaten worden gratis ter beschikking bijgehouden bij Rosseel NV en kunnen opgevraagd worden. Indien de materiaalcertificaten (2.2 of 3.1 conform EN10204) moeten geleverd worden, dan wordt een bijkomende kost van 10 € aangerekend voor een 3.1 certificaat (2.2 certificaten zijn in principe gratis) en moet dit uitdrukkelijk vermeld worden bij bestelling. Conform de wetgeving “CE 305/2011” wordt altijd een DoP (Declaration Of Performance – prestatieverklaring) en CE afgeleverd.

Rosseel N.V. Gruuthusestraat 8  8700 TIELT